Utdannelse:

Oppført på listen for sakkyndige psykologer for domstol

Norsk autorisasjon som psykolog

Universitet i Lublin PolenMastergrad i psykologi

Hovedoppgave innen klinisk psykologi, nærmere bestemt „psychology of individual differences”. Oppgaven er basert på individuelle undersøkelser av 35 personer med følgende spørreskjema: Rokeach Value Survey og Zukermann’s Sensation Seeking Scale. Oppgaven fikk toppkarakter.

Videreutdanning:

Utdanning av barnefaglig sakkyndigeNorsk psykolog forening

Emosjonsfokusert familieterapi anvendt i klinisk arbeid med barn og unge

Valgfritt program i klinisk barne- og ungdomspsykologi, godkjent til spesialisering

Fordypning innen barne- og ungdomspsykologi som ledd i spesialisering for psykologer.Institutt Aktiv Psykoterapi

Intensiv kurs utredning av minoriteter arrangert av Judith van der Weele

Tema: Våre kommunikasjonsstiler , forskning på identitetsforståelse, Flerkulturelt Identitet hos barn, utredning av vold i kulturelle kontekster. Arbeid med tolk, Bruk av kulturelle formuleringer.

Arbeidserfaring:

Kirkens Bymisjons Barneverntiltak,Familiehuset Nanna-Marie

Utredning av samspill mellom barn og foreldre. Benyttet blant annet fremmedrom og MIM prosedyren. Utredning av barns fungering, utviklingsnivå samt omsorgsbehov. Utredning av foreldres omsorgskompetanse. Endringsarbeid med foreldre. Utredning av barn og foreldre med minoritetsbakgrunn ( omsorgskompetanse, endringspotensiale).Rapportskriving. Tverrfaglig samarbeid. Samarbeid med andre instanser. Veiledning av miljøpersonalet. Vitneførsel i domstol

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikkSykehus Østfold

Utredning av komplekse nevropsykologiske tilstander og differensialdiagnostikk hos barn og ungdom, kartlegging av gjennomgripende utviklingsforstyrrelser,- nevropsykiatriske tilstander som ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom, kompleks komorbiditet, forstyrrelser i sosial fungering, Atferdsproblematikk, Vegringstilstander, Samspillsproblematikk

BufetatBuskerud barne- og familiesenter

Samspillsvurderinger. Utredning av foreldrenes omsorgskompetanse, psykiske helse, kognitive evner og vurdere hvordan disse påvirker deres omsorgsutøvelse. Utredning av barns utviklingsnivå, fungering og omsorgsbehov. Arbeidet hovedsakelig med nyfødte, sped – og småbarn og førskolebarn. Ansvarlig for utredning. Rapportskriving. Lede utredningsteam. Tverrfaglig samarbeid. Veiledning av miljøpersonalet. Ved behov veiledning av beredskapshjemmene og beredskapskonsulenter. Undervise personalet. Vitneførsel i fylkesnemnda og tingretten. Samarbeid med andre instanser.

BarneverntjenestenBærum Kommune

Arbeidsoppgaver, Familieveileder Målrettet miljøterapi. Familieveiledning. Rapportskriving.

Privatpraksis Psykolog

Korttidsterapi ved lettere til moderate vansker,veiledning og støttesamtaler for minioriteter som bor i Norge

Nevropsykologisk PoliklinikkOslo universitetssykehus

Arbeidet gikk ut på utredning, vurdering og diagnostikk av voksne pasienter under veiledning av sjefsykolog som er spesialist i nevropsykologi. Kartlegging av kognitive evner og funkjonsnivå hos voksne med ulik problematikk.

Senter for utdannelse av blinde barn  Ved siden av psykologiske oppgaver hadde jeg faglig ansvar for engelskopplæring av blinde barn ved hjelp av brailleskrift

Stiftelsen for barn i Wroclaw

Team for tidlig diagnostikk og oppfølging av barn med risiko for utviklings- og adferdsforstyrrelser. Oppgaver: både poliklinisk og ambulant tjeneste. Diagnostikk, utredning og  terapi. Rådgiving til familie.

Skolepsykolog Pedagogisk-psykologisk

Psykologisk rådgiverende tjenester for barn.

PsykologThe Children's Memorial Health Institute

Vikariat ved onkologisk avdeling for barn i prosjekt om senfølger etter ervervede hjerneskader og hjernesvulster hos barn fra 6 til 18 år. Utredning og oppfølging av barn.

Kurs:

Tilknytningspsykologene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson PEMAFamiliehuset Nanna-Marie

Parental Embodied Mentaliserings Assesment utviklet av Dana Shai

Interkulturelt konflikthåndtering med Beth Zemsky

Hvordan mennesker fra forkjellige kulturelle kontekster benytter seg av ulike konfliktstiler i situasjoner preget av stres. Hvordan løse konflikter på kultursensitiv måte. Beth Zemsky er en anerkjent kursholder innen mangfold, organisasjons- og endringsprosesser, kultursensitivtet og utenforskap. Hun har undervist og veiledet sentrale personer i Norge i de siste årene.

Intervension COSOslo COS

Intervention er et manualisert behandlingsprogram som ønsker å fremme trygg tilknytning igjennom at de enkelte foreldre støttes i løpet av intervensjonen til å reflektere over samspill med eget barn, basert på psykoedukasjon og video-opptak av seg sammen med barnet i en stress/konflikt situasjon

Forskjellige kurs innen sped og småbarnspsykologi, traumer, nevropsykologi

Spesialisering Psykologi
Grad M.D. i Psykologi (Norsk autorisasjon)
Kompetanse innen
 • Adolescent Health
 • klinisk barn og ungdomspsykologi
 • sped- og småbarn
 • tilknytningspsykologi
 • spesial kompetanse når det gjelder sped- og småbarn
 • utredning av omsorgskompetanse
 • nevropsykologi
 • foreldreveiledning
 • traumer
 • migrasjon
 • kultur
 • kulturveileder polsk kultur
 • kultur
 • minoriteter og sakkyndighet
Språk polsk (morsmål), norsk flytende, engelsk godt